Seneste nyt

Referat af ordinær generalforsamling i Aars Golfklub

Generalforsamlingen blev afholdt i klubbens lokaler (Tandrupvej 6, 9600 Aars) 

Torsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for det igangværende klubår og fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende klubår.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Nyborg som dirigent. 

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at der i overensstemmelse med vedtægterne var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen (min. 14 dages varsel) ved udsendelse af e-mail (den 6. marts)til klubbens medlemmer, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside (den 5. marts) samt ved opslag i klubbens lokaler. Generalforsamlingen var derfor lovlig indvarslet og beslutningsdygtig efter vedtægterne. 

(Der blev optalt 54stemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen)

 

Pkt. 2 Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.

Bestyrelsesformand Søren Friis aflagde beretning vedrørende klubbens virksomhed i 2018. Beretningen omfattede betragtninger omkring økonomi, banen, medlemsstatus, matcher, sportslige og sociale aktiviteter, greenfeespillere, samt en tak til sponsorer, frivillige og personale i Aars Golfklub. 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Henrik Bols Hansen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. 

Generalforsamlingen stillede spørgsmål til nedskrivning af de finansielle aktiver på 200 t.kr. Henrik Bols Hansen forklarede at det skyldes nedskrivning af den ansvarlige lånekapital i Aars Golfbane A/S.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Pkt. 4 Fremlæggelse af budget for det igangværende klubår og fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende klubår.

Henrik Bols Hansen fremlagde budget for 2019 

Budgettet blev taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

Søren Friis fremlagde forslag til medlemskontingent for 2020 

Kontingentet i Aars Golfklub har været uændret i en længere årrække og dermed er klubbens kontingentindtægter reelt udhulet over perioden. For at imødegå den almindelige prisudvikling, foreslog bestyrelsen at kontingentet for 2020 reguleres med Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Søren Friis fremlagde to alternativer til drøftelse på generalforsamlingen:

 1. Kontingentet for 2020 reguleres med det gennemsnitlige forbrugerprisindeks for år 2018, svarende til et helårligt kontingent for fuldtidsmedlemmer på kr. 5.544, -
 2. Kontingentet for 2020 reguleres med det gennemsnitlige forbrugerprisindeks med udgangspunkt i 2017, svarende til to års stigning i de almindelige forbrugerpriser for varer- og tjenesteydelser. Et helårligt kontingent for fuldtidsmedlemmer påkr. 5.604, -

Generalforsamlingen drøftede forslagene. Der blev fremhævet at kontingentet bør være et ’regulært beløb’, mens beregning efter forbrugerprisindekset, ofte vil resultere i et ’skævt tal’. Generalforsamlingen foreslog ligeledes at hæve kontingentet yderligere. Der var tilslutning til at kontingentet stiger med 150 kr., således at et helårligt kontingent for fuldtidsmedlemmer for 2020 bliver kr. 5.650, - Øvrige kontingentgrupper reguleres forholdsmæssigt.

 

Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

 

Pkt. 6 Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

I ulige år afgår fire bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgik: 

Jens Kristian Dissing, Lene Bechmann, Poul Bang Nielsen og Claus Andreasen.

Claus Andreasen var villige til genvalg. 

Til de tre øvrige pladser foreslog bestyrelsen:

Poul Erik Haurum, Jakob Rold Christensen og Birte Hvid

Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsesposterne og Claus Andreasen, Poul Erik Haurum, Jakob Rold Christensen og Birte Hvid blev valgt for den kommende periode. 

Valg af 2 suppleanter (vælges for et år ad gangen): 

Bestyrelsen foreslog:

Jens Jensen og Torben Sørensen

Der valgtes følgende suppleanter:

1. suppleant Jens Jensen

2. suppleant Torben Sørensen

 

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor blev valgt statsaut. revisor Mads Lundgaard, Beierholm og som revisorsuppleant blev valgt statsaut. revisor Ove Nørskov, Deloitte.

 

Pkt. 9 Eventuelt

Banekontrol

Generalforsamlingen spurgte hvorvidt der bliver genetableret banekontrol i den kommende sæson. Bestyrelsesmedlem Poul Erik Haurum forklarede, at der pt. arbejdes på at nedsætte et hold til afvikling baneservice i den forestående sæson.

Jubilæum i Aars 

Aars by kan fejre 150års jubilæum i 2020. Det blev foreslået fra generalforsamlingen, at der laves en kampagne hvor greenfee i f.eks. en uge nedsættes til 150 kr. Der er stor tilslutning til forslaget som bestyrelsen arbejder videre med. 

Service af greenfeegæster

Generalforsamlingen adspurgte om det var muligt at udarbejde en manual for praktisk bistand til greenfeegæster. Bestyrelsesmedlem Knud Pedersen tilbød vejledning til interesserede medlemmer.  

Dirigenten takkede afslutningsvist for god ro og orden.

×

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse, opsamle statistik og huske indstillinger. Ved at klikke videre accepterer du dette. Accepter